TÌNH HÌNH XỬ LÝ
HỒ SƠ MỘT CỬA THÁNG 03 / 2023
Đã nhận 48 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn100 %
Đã xử lý 45 hồ sơ
Đúng hạn 45 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)
Đang xử lý 3 hồ sơ
Đúng hạn 3 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)